Ustawa z dnia 14 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z poźn. zm.)

Art. 27f

1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską,

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2) wstąpiło w związek małżeński.

3. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

4. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1) odpis aktu urodzenia dziecka,

2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

7. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6.

Prawo w praktyce

Korekta ulgi prorodzinnej za 2013 rok2015-01-07 10:18:33

W dniu dzisiejszym otrzymałam wezwanie do skorygowania zeznania podatkowego PIT-37 w związku z brakiem możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Czy w sytuacji jeśli mój dochód przekroczył 56000 zł, a mąż prowadzi działalność na ryczałcie faktycznie skorzystanie z ulgi nie było...

Ulga prorodzinna dla studenta2014-12-30 10:36:19

Jestem studentem. W czasie wakacji pracowałem 2 miesiące. W jednej firmie dostałem 1600 zł na rękę a w drugiej 1200 zł na rękę. Wszystko to umowa zlecenie. Teraz pracuję sporadycznie i do końca roku wyjdzie 800 zł na rękę. Czy...

Ulga prorodzinna za 2014 rok na urlopie wychowawczym2014-11-14 09:32:59

Czy przebywając na urlopie wychowawczym przez cały rok 2013 (nie pracowałam) mogę skorzystać z nowej ulgi na czwórkę dzieci?

wi?cej

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-DORADCA

E-PORADY

Darowizna samochodu2015-01-23 12:40:20

Tata chce mi podarować samochód o wartości ok. 16 tys. zł. Ostatnio usłyszałam, że może to zrobić, pod warunkiem, że do 5 lat wcześniej nikomu nic nie podarował. Problem tkwi w tym, że w maju 2012 roku zginął mój brat,...

Rozliczenie podatku za 2014 rok przez osobę bezrobotną2015-01-23 12:15:35

W ubiegłym roku miałam dochód tylko i wyłącznie z zasiłku dla bezrobotnych. Czy powinnam rozliczyć się z podatku od tego dochodu sama, czy zrobi to za mnie urząd skarbowy? Jeżeli urząd, to w jaki sposób dowiem się, że jestem rozliczona?

Deklaracje PIT cudzoziemca2015-01-23 12:12:44

Jakie deklaracje należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla nierezydentów i jakie przesłać do zleceniobiorcy cudzoziemca, nierezydenta, zatrudnionego na umowę zlecenie od której pobrano zryczałtowany podatek 20%?

więcej