Ustawa z dnia 14 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z poźn. zm.)

Art. 27f

1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską,

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2) wstąpiło w związek małżeński.

3. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

4. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1) odpis aktu urodzenia dziecka,

2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

7. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6.

Prawo w praktyce

Osoba samotnie wychowująca dziecko2015-03-11 11:49:45

Jeżeli wdowiec aktualnie niepracujący, będący na rencie rodzinnej wychowuje syna, który otrzymał PIT-40A (renta rodzinna) w wysokości 5602,10 zł i oprócz tego w 2014 r. uzyskał przychód w wysokości 3000 zł (PIT-11, poz. 45) może rozliczyć się jako osoba samotnie...

Zarabiające dziecko a prawo do ulgi prorodzinnej za 2014 rok2015-03-02 09:58:16

Jeżeli dziecko się uczy (student 22 lata) i zarobiło w 2014 roku kwotę 2860 zł, to czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci za 2014 rok? Jeżeli tak, to jak to rozliczyć?

Drugie dziecko a limit na pierwsze dziecko2015-02-24 09:40:06

Chciałem tylko potwierdzić: jeśli dobrze zrozumiałem, pojawienie się drugiego dziecka nawet 30 grudnia 2014 roku powoduje, że limit dochodowy na odliczenie podatku z tytułu pierwszego dziecka przestaje być brany pod uwagę? Czyli mając od grudnia dwójkę dzieci przysługuje mi pełne...

wi?cej

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-DORADCA

E-PORADY

Praca za granicą a ulga prorodzinna2015-05-04 09:42:49

Oboje z mężem od lipca 2014 r. pracujemy w Wielkiej Brytanii. Do czerwca pracowaliśmy na etatach w Polsce. Nasze miesięczne dochody w Polsce to ok.4500. Mamy dwoje uczących się dzieci, które kontynuują naukę w Wielkiej Brytanii. Czy ulga prorodzinna przysługuje...

Błędnie wystawiony PIT-11 i PIT-4R2015-05-04 09:39:17

W styczniu 2015 roku wystawiłam pracownikom informacje PIT-11 za rok 2014, zrobiłam też PIT-4R,przy okazji przeglądając listy płac za rok 2014 zauważyłam błąd tzn. pracownicy w grudniu otrzymali premię, od której pobrałam prawidłowy podatek, ale nie uwzględniłam go w informacji...

Zawieszenie dzialalności2015-05-04 09:37:13

Jak księgować faktury za reklamę, telefony, internet, jeśli w tym czasie było zawieszenie działalności np. 2-3 m-cy. Czy one już przepadają i w koszcie i w VAT?

więcej